Hur påverkas du som arbetsgivare och företagare av Coronaviruset?

Annons

Coronaviruset Covid-19 arbetsgivare företagare
Hur påverkas du som arbetsgivare och företagare av Coronaviruset och Coronavirussjukdomen covid-19?

Hur påverkas du som arbetsgivare och företagare av Coronaviruset?

Arbetsgivare och företagare, hur påverkas du av Coronaviruset, covid-19, då regeringen har beslutat att klassificera Coronavirussjukdomen covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom på rekommendation från Folkhälsomyndigheten och som arbetsgivare och företagare kan du komma att påverkas på flera olik sätt.

Arbetsgivare – vad gör du om dina anställda drabbas av Coronaviruset, covid-19, och inte kan komma till jobbet och arbeta?

 • Systematisk arbetsmiljö och oro på arbetsplatsen?
 • Arbete hemifrån eller på annan plats?
 • Karantän, vad för ersättning finns för arbetstagaren?

Företagare – vad gör du om du själv drabbas av Coronaviruset, covid-19, och inte kan arbeta och hålla ditt företag öppet?

 • Vad gäller för företagets försäkringar?
 • Vad händer om du inte kan leverera?
 • Ska medarbetare åka på tjänsteresor?

Så hanterar du som arbetsgivare Coronaviruset, covid-19.

Hittills har 32 fall av coronavirussjukdomen covid-19, bekräftats i Sverige och den 2 mars höjde Folkhälsomyndigheten risken för allmän spridning av coronaviruset från “låg” till “måttlig”.

Många arbetsplatser upplever att Coronaviruset orsakar stor oro, vilket innebär många utmaningar för er som arbetsgivare med både frågor om framtida ekonomi och oro bland medarbetarna som behöver besvaras.

Hur ska man som arbetsgivare och företagare till exempel hantera medarbetare som varit i länder med stor smittspridning av Coronaviruset? Hur hanterar man en oro på arbetsplatsen inför kollegor som varit i riskområden?

Coronaviruset, covid-19, en arbetsmiljöfråga

Ur arbetsmiljöperspektiv är det viktigt att ta alla medarbetares oro på allvar, det är din skyldighet som arbetsgivare och företagare enligt arbetsmiljölagen (se specifikt AFS 2018:4) då Coronaviruset, covid-19, räknas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla koll på UD:s rekommendationer om resor till utlandet.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivare och företagare ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen, det gäller alla smittämnen och inte Coronaviruset specifikt.

Om det finns smittrisk på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att:

 • Utreda vilken smittrisk som finns och bedöma vilken risk den kan utgöra för arbetstagarna.
 • Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs.
 • Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt och säkerställa att arbetstagaren kan tillgodogöra sig informationen.
 • Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs.
 • Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud till Arbetsmiljöverket.

Vad måste arbetsgivaren tänka på kring Coronaviruset, covid-19?

Coronaviruset, covid-19, klassificeras nu som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom av Folkhälsomyndigheten.

För arbetsgivare och företagare innebär det ett behov av att planera lite extra för hur ett utbrott av Coronaviruset kan påverka arbetsplatsen.

Även om Coronavirussjukdomen inte spridit sig i någon större utsträckning i Sverige ännu så är det viktigt att ta fram en policy för de anställda om att vidta försiktighetsåtgärder och även riktlinjer för hur företaget ska hantera ett eventuellt utbrott, det är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 • En trygghet för de anställda är att se hur företaget planerar och vidtar åtgärder för att förhindra riskerna

De anställda bör uppdateras löpande om företagets hantering där anställda som känner sig sjuka uppmanas att vara hemma, eller arbeta hemifrån om möjligt. 

Arbetsgivaren bör tänka på att utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet grundligt, genom att fortlöpande uppdatera riskbedömningen och informera personalen. 

Hur ska du som arbetsgivare hantera medarbetare som varit i riskområden? 

Arbetsgivaren ska i första hand säkerställa en sund och säker arbetsmiljö för de anställda med hänvisning till arbetsmiljölagen i allmänhet och i synnerhet smittrisker (AFS 2018:4).

Det innebär att arbetsgivaren bör uppmana den medarbetare som varit i riskområden att arbeta hemifrån, om möjligt, i 14 dagar (rekommenderat) efter hemkomsten.

Arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd att sjukskriva sig utan kan endast uppmana till att vara hemma, vilket även ger rätt till lön. 

Kan arbetsgivare besluta att arbetstagare som har exponerats för smitta eller varit i riskområden arbetar hemifrån?

Arbetsgivare får enligt sin arbetsledningsrätt beordra en arbetstagare att arbeta hemifrån eller från annan fysisk plats om det finns skäl till oro för att den anställde kan bära på smitta, och kan inte arbetet utföras på annan plats kan arbetaren beordras vara hemma men då får arbetsgivaren betala lön som vanligt (se längre ned i artikeln för undantag).

Utan symtom har arbetaren rätt till lön från arbetsgivaren annars kan personen ansöka om smittbärarpenning om det föreligger en smitta som inte utvecklat sig till sjukdom ännu.

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att arbetstagaren inte får arbeta eftersom personen är/eller kan vara smittad av en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, dit Coronavirussjukdomen, covid-19, räknas. 

Hur kan du som arbetsgivare hantera oro på arbetsplatsen inför kollegor som varit utomlands?

Information till anställda och vidtagande av försiktighetsåtgärder är ett bra sätt att hantera oro på arbetsplatsen.

Det är viktigt att ha kontinuerlig kontakt med arbetstagarna och att du som arbetsgivare håller dig uppdaterad kring de anställdas mående och besvarar de frågor som dyker upp. 

Det är viktigt att arbetsgivaren månar om en arbetsmiljö utan sjukdomar och därmed uppmanar anställda att vara hemma vid tecken på sjukdom.

Arbetsplatsens riktlinjer och policy ska visa att du som arbetsgivare tar de anställdas oro på allvar. 

En arbetstagare vill inte komma till jobbet eftersom det finns medarbetare som varit i ett land med smittspridning. Är det tillåten frånvaro?

Det är endast arbetsgivaren som får avgöra hur och var arbetet ska fortlöpa.

Arbetstagaren har en skyldighet att vara på arbetsplatsen och utföra sitt arbete, och arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetstagaren inte utsätts för smitta genom att fortlöpande riskbedöma verksamheten och arbeta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. 

Att som anställd på en sådan grund av oro själv bestämma sig för att inte komma till sitt arbete kan vara att likställa med arbetsvägran. 

Att välja att vara hemma kan därför resultera i löneavdrag och få konsekvenser i anställningen, i form av varning alternativt uppsägning.  

För alltid en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare och försök hitta en lösning som fungerar för båda parter.

Kan arbetstagare som varit i riskområden begära att få arbeta hemifrån eller att få stanna hemma?

Det är viktigt att både arbetstagare och arbetsgivare tar risken för smitta på allvar, det är en fråga om arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar.

För en medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån och dessutom har befunnit sig i ett Coronavirusdrabbat område bör arbetsgivaren tillmötesgå en sådan begäran.

I det fall den anställde inte kan utföra sitt arbete hemma och begär ledighet för smittorisken så får arbetsgivaren och arbetstagaren finna en lösning för detta och frågan får därmed bedömas från fall till fall. 

Har den anställde rest till ett riskområde som före avresa konstaterats (av Folkhälsomyndigheten och/eller UD) vara riskområde, kan arbetstagarens rätt till lön under karantän komma att undantas. 

Vad gäller för arbetstagare som ska eller är på tjänsteresa?

Det är viktigt att arbetsgivaren följer den uppdaterade informationen som UD och Folkhälsomyndigheten lämnar gällande avrådan från icke nödvändiga resor. 

Hitta alternativen till att mötas digitalt och att skjuta på resorna till längre fram. 

Det behöver upprättas en kontakt med de medarbetare som är ute och reser i tjänsten så arbetsgivaren vet hur den anställde mår. 

Även om medarbetaren inte upplever några symtom efter hemkomsten bör arbetsgivaren överväga riskerna att personen återgår till arbetsplatsen, precis på samma vis som gäller för alla anställda som befunnit sig i tveksamma områden eller kan ha exponerats för Coronavirussmitta. 

Källa: Arbetsmiljöverket

Hur påverkar Coronaviruset dig som företagare? 

Vad händer om leveranserna uteblir och kunderna ändå kräver leverans?

Hur kan en eventuell Coronaviruspandemi påverka er verksamhet och hur kan ni bäst skydda företaget?

Som företagare är det viktigt att förbereda er verksamhet genom att göra en SWOT-analys:

 • Vilka hot innebär en pandemi för er?
 • Vad är era styrkor och svagheter?
 • Kan det till och med vara så att det innebär möjligheter för er? 

Nedan besvaras några vanliga affärsjuridiska frågor med anledning av Coronaviruset.

Leverantörerna kan vara spridda över hela världen och det är sällan en och samma tillverkare och producent som från råmaterial till komponent och vidare till färdig produkt står som ensam leverantör.

Leverantörskedjan kan många gånger vara invecklad vilket också kan komplicera ansvarsfrågan. 

I det fall en leverantör inte kan prestera i enlighet med avtalet kan det göras en bedömning om force majeure ska hävdas gälla.  

När kan force majeure hävdas föreligga?

När ett företag eller leverantör hamnar i en situation där det inte är möjligt att fullgöra de förpliktelser som avtalats och dessa hinder är utom kontroll kan force majeure åberopas. 

Det innebär att leverantören blir ansvarsbefriad från avtalsbrott för en eventuellt utebliven leverans.

För att kunna åberopa sådan befrielse ska leverantören meddela motparten att prestationen inte kan utföras och att force majeure anses föreligga. 

Det är dock vissa omständigheter som måste vara uppfyllda för att force majeure ska kunna göras gällande. 

Främst är att det framgår i avtalet att force majeure kan åberopas och för vad, därefter får parterna efterfölja vad som överenskommits i avtalet.

Situationen ska vara sådan att den inte kan påverkas eller övervinnas för att force majeure ska vara aktuellt.

Det är vanligen omtvistat vid force majeure om huruvida hinder i fullgörande av avtal har kunnat påverkats eller övervinnas och det är inte självklart att en leverantör kan åberopa sådan grund.  

Kontakta en jurist för hjälp att avgöra frågan om force majeure föreligger och om det kan åberopas i ditt fall och tänk på att force majeure endast befriar leverantörens ansvar i den berörda delen och inte sådana avtalsförpliktelser som kan fullgöras. 

Vår kund vill avsluta avtalet eftersom vi inte kunnat leverera under coronakrisen, vad gör jag?

Kontakta en jurist för hjälp att avgöra frågan om en exit och under vilka former. Kanske finns det en möjlighet att hitta en alternativ väg med din kund?

Kan företagets försäkring ge ersättning?

Kontrollera företagets försäkringar huruvida de gäller eller inte i detta fall.

Det finns försäkringar som berättigar till ersättning i vissa fall och ibland inte.

Försäkringsbolagen har ofta villkor där ersättning inte är berättigat vid force majeure. 

Frågan är dock alltid fri och du bör diskutera det med din försäkringsgivare. 

Mindre kostnader som reseersättning etc. med anledning av Coronaviruskrisen har ibland ersatts av försäkringsgivare.

Försäkringsfrågor kopplade till Coronaviruset, covid-19

Vad ersätter min företagsförsäkring?

En företagsförsäkring gäller i grunden företagets egendom, ansvar och avbrott m.m. och kravet är oftast att skadan ska vara plötslig och oförutsedd.

Alla bolags försäkringsvillkor är olika och det är svårt att svara hur de olika försäkringsbolagen ersätter, men generellt, finns inget skydd för mänskligt virus.

Detta gäller även vid kund– och leverantörsavbrott och om man tappar en affär på grund av Coronaviruset så finns det alltså i regel inget skydd.

Tjänsteresor för arbetsgivare, arbetstagare och företagare

Den börjar gälla från det att du påbörjar ditt tjänsteuppdrag/resa och slutar att gälla när du återvänder. Tjänstereseförsäkringen gäller inte i områden/länder där UD avråder från inresa. 

Skulle man drabbas av viruset under en tjänsteresa i områden och länder där UD inte avråder från inresa gäller försäkringen på samma vis såsom akut sjukdom med läkarvård eller sjukhusvård. 

Befinner man sig i ett område som blir ”riskområde” efter ankomsten till området ska den försäkrade kontakta försäkringsgivaren för eventuell evakuering från platsen. 

Om man vill avboka tidigare bokad resa till ett land eller område som UD sen avråder från att resa till så ska man i första hand försöka avboka eller omboka via flygbolaget.

Om man har avbeställningsskydd i sin tjänstereseförsäkring så återbetalar försäkringsgivaren endast de kostnader som inte blir återbetalda av flygbolaget eller researrangören. 

 • Försäkringen omfattar inte kostnader till följd av den försäkrades oro

Om en person blir smittad av Coronaviruset här i Sverige så hamnar den personen i karantän, och det finns inget skydd i företagsförsäkringen för denna händelse. 

Källa: Sinf

Användbara länkar för arbetsgivare och företagare om Coronaviruset:

Läs även min artikel om Coronaviruset och hur det fungerar med privat reseförsäkring

Följ mig på Twitter

Tillbaka till startsidan

Annons

Behöver ditt företag ett riktigt bra webbhotell? Loopia erbjuder webbhotell med e-post, dns-tjänst, vps-tjänst och köp av domännamn. Jag har använt Loopia sen tidigt 2000-tal och är väldigt nöjd. Klicka här för att se aktuella erbjudanden

Spara och investera i aktier och fonder? Välj Avanza Bank för ditt sparande. Oavsett om det gäller ett privat sparande i värdepapper, pension eller om du som företagare vill investera ditt företags pengar på ett tryggt sätt. Klicka här för att komma igång med ditt sparande hos Avanza.

Är det dags för bokslut och årsredovisning? Hos vår samarbetspartner Årsredovisning Online kan du t.ex. upprätta årsredovisning för aktiebolag enligt K2-rekommendationen online, du betalar per årsredovisning, inga löpande kostnader med andra ord. Besök årsredovisning online för bra erbjudanden.

Är det dags att starta eget aktiebolag? Bolagspartner hjälper dig med ett eget aktiebolag snabbt och smidigt. De har lång erfarenhet och jag har själv använt dem flera gånger. Välj Bolagsparter när det är dags för eget aktiebolag.

Behöver företaget kontorsutrustning? Besök Kontorsgiganten så hittar du allt för hemmakontoret. Klicka här för att köpa kontorsmaterial och kontorsvaror online

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Annons

Annons

Om MICHAELHANSSON.SE 51 artiklar
En ekonomiblogg om affiliate marketing, arbetsrätt, bokföring, företagsekonomi, personal, privatekonomi, redovisning, sökmotoroptimering och WordPress. Jag publicerar artiklar, bokföringsexempel, inlägg, guider och tips inom privatekonomi och företagsekonomi. Mina inlägg och artiklar innehåller ofta relaterade annonser eller affiliate länkar.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.