Bokföra FORA med bokföringsexempel

Annons

Bokföra FORA tjänstepension och försäkring 2020

Bokföra FORA tjänstepension och försäkring

Bokföra FORA löpande premiebetalningar

Bokföra FORA, under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på konto 7571. Dessa betalda premier är avdragsgilla i deklarationen.

Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

Debet Kredit
KontoBelopp Konto Belopp
75713 920 2440 3 920

Företaget mottar under året en faktura från Fora avseende försäkrings­premier [7571] på 3 920 kr som redovisas som en leverantörsskuld [2440].

I exemplen (se även nedan) har vi utgått från att premien har kostnadsförts i samband med att fakturan mottas. Om man vill ha en mer rättvisande bild löpande under året kan man boka upp premien vid varje löneutbetalning och på så sätt få ett mer korrekt månadsresultat.

Detsamma gäller den särskilda löneskatten på pensionsdelarna i försäkringen.

Bokföra FORA avstämning i samband med bokslutet

Avgiften till Fora betalas som en preliminär premie sex gånger om året, jämna månader. Premien bygger på den beräknade lönesumma du anmäler till Fora. I februari året efter avgiftsåret lämnas en slutlig löneuppgift till Fora och med den som grund debiteras en slutlig avgift.

I samband med bokslutet görs en avstämning av de preliminära inbetalningarna mot årsavräkningen från Fora.
Om företaget har brutet räkenskapsår får avstämningen göras mot beräknade slutliga premier.

Om de preliminära betalningarna varit för låga bokas mellanskillnaden upp som en skuld till Fora konto 2951, Upplupna avtalade försäkringsavgifter och kostnadsförs på konto 7571.
Har de preliminära betalningarna varit för stora får företaget en fordran på Fora 1688, Fordran arbetsmarknadsförsäkringar (t ex fordran på Fora).

Observera att endast pensionspremier som är inbetalda senast vid deklarationstidpunkten som är avdragsgilla. Har du gjort en reservering för pensionspremier som inte kommer att betalas in senast vid deklarationstidpunkten bör du bokföra dessa premier på ett separat konto eftersom beloppet måste återläggas i företagets inkomstdeklaration. Du kan använda konto 7572, Arbetsmarknads­försäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost, för de premier som inte är avdragsgilla. Som motkonto använder du då konto 2959.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
75712 62029512 620
842019296019

Företaget har kalenderår som räkenskapsår. I samband med bokslutet görs en avstämning av de preliminära premierna till Fora som betalts under räkenskapsåret mot årsavräkningen från Fora. Under året har de preliminära premierna på 23 517 kr bokförts på konto [7571], Arbetsmarknads­försäkringar. Årets lönesumma blev dock högre än vad som preliminärt rapporterades in till Fora.
De slutliga premierna (enligt årsavräkningen) blev 26 137 kr. Övriga avgifter blev 2 382 kr (73 + 2 232 + 77). Skillnaden mellan de slutliga och preli­mi­nära premierna och avgifterna, 26 137 – 23 517 = 2 620 kr, bokförs som skuld till Fora [2951], Upplupna avtalade försäkringsavgifter. Samma belopp kostnadsförs på konto [7571], Arbetsmarknadsförsäkringar. Observera att eftersom skulden understiger 5 000 kr hade det varit möjligt för företag som upprättar årsredovisning enligt K2-reglerna att strunta i att periodisera dessa kostnader.
Saldot på konto [7571], Arbetsmarknadsförsäkringar, motsvarar årets avdrags­gilla pensionspremier. Vi förutsätter att de slutliga pensions­premierna betalats senast vid deklarationstidpunkten och därmed är avdragsgilla.
Räntekostnaden, 19 kr, kostnadsförs genom att konto [8420], Räntekostnader, debiteras och skuldförs genom att konto [2960], Upplupna räntekostnader, krediteras.

Om de preliminära betalningarna varit för höga får företaget en fordran på Fora konto 1688.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
16681 35875711 358

Årets lönesumma blev mindre än vad som preliminärt rapporterades in till Fora. Årets preliminära premier, 24 181 kr, har under året bokförts på konto [7571], Arbetsmarknadsförsäkringar.
De slutliga premierna (enligt årsavräkningen) blev 24 181 kr. Skillnaden mellan de preliminära premierna och de slutliga avgifterna, 24 181 – 22 823 = 1 358 kr, bokförs som fordran på Fora [1688]. Saldot på konto [7571] motsvarar årets avdragsgilla pensionspremier.

Beräknade premier på upplupna löner

I samband med bokslutet ska en reservering för framtida försäkrings­kostnader på upplupna löner (t ex semesterlön, bonuslön) göras. Företag som tillämpar K2-reglerna ska dock inte redovisa framtida försäkringskostnader på upplupna semesterlöner.
Den del av reserveringen som avser pensionsförsäkringspremier och som inte kommer att betalas in vid tidpunkten för deklarations­inlämnandet är inte avdragsgilla och kostnadsförs på konto 7572 och skuldförs på konto 2959. Den del som avser övriga avgifter konto 7571 bokas på konto 2951 och får dras av.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
757236 000295936 000
757112 000295112 000

De framtida pensionsförsäkringspremierna till Fora beräknas på upplupna löner till 36 000 kr [7572] och motbokas [2959] – företaget tillämpar inte K2. Övriga avgifter [7571] beräknas till 12 000 kr och motbokas [2951].

Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier

På den del av premierna till Fora som avser pensionsförsäkrings­premier och premiebefrielseförsäkring ska företaget redovisa ­särskild löneskatt med 24,26%.
Beräknar du och bokför den särskilda löneskatten i samband med bokslutet, bokför du den särskilda löneskatten som är avdragsgill i årets deklaration på konto [7533] och som skuld på konto [2510], Skatteskulder, alternativt underkontot [2514], Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. Den del som inte är avdragsgill bokförs på konto [7532], Särskild löneskatt pensionskostnader deklarationspost och på konto [2943], Beräknad särskild löneskatt, deklarationspost. På så sätt blir det lättare att se vad som ska justeras i deklarationen.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
75335 76225145 762

Under året är företagets avdragsgilla pensionsförsäkringspremier till Fora 23 755 kr (saldot på konto [7574]). Den särskilda löneskatten [7533] på dessa premier blir 24,26% x 23 755 = 5 762 kr som skuldförs [2514].

Läs mer om FORA här

Följ mig på Twitter

Tillbaka till startsidan

Annons

Om MICHAELHANSSON.SE 30 artiklar
En ekonomiblogg om affiliate marketing, arbetsrätt, bokföring, företagsekonomi, personal, privatekonomi, redovisning, sökmotoroptimering och wordpress. Jag publicerar artiklar, bokföringsexempel, inlägg, guider och tips inom privatekonomi och företagsekonomi. Mina inlägg och artiklar innehåller ofta relaterade annonser eller affiliate länkar.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.